Happy 1st International Black Aviation Day!+

Happy 1st International Black Aviation Day!